Privacybeleid

Wij vinden het belangrijk de privacy van onze opdrachtgevers en de werknemers die wij begeleiden goed te beschermen. Hieronder kunt u lezen hoe wij dit doen. Deze privacy verklaring is gratis te downloaden via onze website: http://www.verzuimopwerk.nl/

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Websitebezoekers

Wanneer u onze website bezoekt verwerken we de navolgende persoonsgegevens:

 • Uw IP adres
 • Indien u ons contactformulier invult: uw naam, e-mail adres en telefoonnummer

Opdrachtgevers

Van opdrachtgevers verwerken wij:

 1. Naam, functie, zakelijk adres, zakelijk e-mail adres en zakelijk telefoonnummer contactpersoon van opdrachtgever.
 2. Inloggegevens wanneer u inlogt op de verzuimapplicatie.

Werknemers van opdrachtgevers

Van werknemers van opdrachtgevers verwerken wij de navolgende persoonsgegevens:

 1. Identificatiegegevens, zoals:
  – naam, adres en woonplaats
  – geslacht
  – geboortedatum
  – Burgerservicenummer
  – telefoonnummer
  – emailadres
 2. Administratieve gegevens, zoals:
  – data van ziek- en herstelmeldingen
  – data van afspraken met professionals
  – soort dienstverband
 3. Gegevens aangaande uw gezondheid, indien u deze aan ons verstrekt en/of die wij van de bedrijfsarts hebben ontvangen op grond van de door de bedrijfsarts verstrekte machtiging
 4. Toegang tot verzuimapplicatie portaal voor werknemers

Sollicitanten

 • Uw naam, adres, e-mail adres
 • UW CV, werkervaring, opleidingen, en andere gegevens die u ons heeft verstrekt
 • Gegevens die u via social media publiek hebt gemaakt.

Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. U bent niet verplicht de betreffende persoonsgegevens te verstrekken. Wanneer u echter de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen we waarschijnlijk onze diensten niet aanbieden. Ook handelt u als werknemer mogelijk in strijd met uw wettelijke re-integratie verplichtingen wanneer u voor onze dienstverlening noodzakelijke persoonsgegevens niet verstrekt.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens en op basis van welke grondslag in de wet?

Opdrachtgevers

Wij verwerken uw persoonsgegevens om:

 • De overeenkomst van opdracht te kunnen uitvoeren. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst
 • Met u te kunnen communiceren over de overeenkomst van opdracht en onze dienstverlening. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst en onze gerechtvaardigde belangen (goede organisatie)
 • Te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld fiscale wetgeving)

Werknemers

We verwerken uw persoonsgegevens om:

 1. Uw ziekteverzuim en re-integratie zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening met uw werkgever, onze gerechtvaardigde belangen (efficiëntie van onze organisatie) en uitvoering van de wet.
 2. U zo veel mogelijk van dienst te kunnen zijn in het geval van een vraag of klacht. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst, onze gerechtvaardigde belangen (een goede dienstverlening) en soms uw specifieke toestemming. U heeft het recht uw toestemming altijd weer in te trekken.

Sollicitanten

We gebruiken uw persoonsgegevens om uw geschiktheid te beoordelen voor de functie waarop u solliciteert. Grondslag: gerechtvaardigde belangen van onze organisatie (het werven en aanstellen van medewerkers).

Geven wij uw persoonsgegevens door aan derden?

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening of noodzakelijk is op grond van wetgeving.

Wij verstrekken persoonsgegevens aan:

 • Bedrijfsartsen indien dit nodig is voor de dienstverlening;
 • Reïntegratiebedrijven indien er sprake is van een 2e spoor traject;
 • Onze websitebeheerder;
 • Onze accountant/boekhouder;
 • Uw werkgever (data hersteld en ziek, mogelijk geadviseerde aanpassingen op de werkplek, de werkzaamheden waartoe u niet meer en/of wel in staat bent, etc. Wij verstrekken geen medische gegevens aan uw werkgever)
 • Verzekeraars
 • Het UWV (voor zover noodzakelijk voor de taakuitoefening van het UWV op grond van wetgeving)

Wanneer wij persoonsgegevens aan derden doorgeven zijn deze derden verplicht uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de AVG. Indien nodig sluiten wij met deze derden een verwerkersovereenkomst.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij treffen maatregelen om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens optimaal beschermd worden, bijvoorbeeld als volgt:

 • Alleen daartoe geautoriseerde personen hebben toegang tot bestanden in computers en tot de fysieke gegevens die worden bewaard in afgesloten ruimtes.
 • Wij hanteren een dubbele authenticatie bij toegang tot persoonsgegevens
 • Binnen de organisatie van Werkverzuim mogen alleen persoonsgegevens worden verwerkt voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht en door diegenen die direct betrokken zijn bij de werkzaamheden van een concrete opdracht van de opdrachtgever en bij directe begeleiding van de betrokkene
 • Onze website en applicaties zijn beveiligd en worden gemonitord.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Opdrachtgevers

We bewaren uw persoonsgegevens tot 6 maanden na het eindigen van de overeenkomst van opdracht met uw organisatie.

Werknemers

We bewaren uw persoonsgegevens:

 • Tot 2 jaar na afsluiting verzuimdossier;
 • Tot 2 jaar nadat de overeenkomst van opdracht tussen ons en uw werkgever is geëindigd
 • Tot 2 jaar na overlijden;
 • Indien uw werkgever eigen risicodrager is zijn de hierboven genoemde termijnen 5 jaar.

Sollicitanten

 • Wij bewaren uw persoonsgegevens tot 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure, tenzij we met u een bewaartermijn van 1 jaar zijn overeengekomen.

Soms gelden op grond van de wet langere bewaartermijnen (bijvoorbeeld de fiscale bewaartermijn van 7 jaar). Ingeval van een claim of dreigende procedure bewaren wij uw persoonsgegevens zo lang dit noodzakelijk is met het oog op de procedure.

Welke rechten heeft u ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens?

U heeft het recht de navolgende verzoeken bij ons in te dienen:

 • Verzoek tot inzage
 • Verzoek tot rectificatie
 • Verzoek tot verwijdering
 • Verzoek tot beperking van de verwerking
 • Verzoek tot overdracht van persoonsgegevens in digitaal formaat (gegevensoverdraagbaarheid)

Ook heeft u het recht bij ons bezwaar aan te tekenen tegen de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij zullen uw verzoek/bezwaar zo snel mogelijk in behandeling nemen en zullen binnen 4 weken een reactie geven.

Indien u onverhoopt van mening bent dat wij niet goed omgaan met uw persoonsgegevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor privacy gerelateerde vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen met ons via: fg@verzuimopwerk.nl.