Klachtenprocedure

Werkverzuim probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wanneer u niet tevreden bent over onze dienstverlening, kunt u een klacht indienen.

In het geval als u een klacht heeft, verzoeken wij u deze eerst te bespreken met de betrokkene op wie de klacht gericht is. Wanneer uw klacht daarmee niet weggenomen is, kunt u conform deze klachtenprocedure een klacht indienen.

Klacht indienen

Klachten dienen schriftelijk te worden gemeld. U kunt dit per email doen naar info@verzuimopwerk.nl of per post naar:

Werkverzuim
t.a.v. Klachtenafhandeling
Zwarteweg 110 D
1431 VM AALSMEER

Indien uw klacht betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij u naar de privacy verklaring op onze website (www.verzuimopwerk.nl).

Uw klacht wordt in behandeling genomen

De klacht wordt ontvangen door de directie en wordt geregistreerd in het klachtenoverzicht binnen Werkverzuim. Wanneer u een klacht indient, kunt u binnen 2 weken een reactie verwachten in de vorm van een ontvangstbevestiging.

De directie zal een onafhankelijke klachtenbehandelaar aanwijzen. De klachtenbehandelaar zal de klacht bekijken en daarbij:

  • Hoor en wederhoor toepassen;
  • Beoordelen of de klacht een incident betreft of dat er een aanpassing in de werkwijze noodzakelijk is;
  • Bepalen of de klacht gegrond of ongegrond is;

Reactie op klacht

Tot slot zal er een schriftelijke terugkoppeling van de klacht verstuurd worden. U kunt deze reactie binnen 4 weken van ons verwachten.

Wanneer uw klacht (deels) gegrond wordt verklaard, zal in de reactie worden toegelicht welke verandering(en) Werkverzuim door zal voeren.

Uitzonderingen

Wanneer u niet tevreden bent met het advies van de Bedrijfsarts en/of een andere ingeschakelde deskundige, kunt u geen klacht indienen middels deze klachtenprocedure. Wanneer u het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts kunt u een second opinion aanvragen bij een andere Bedrijfsarts of bij het UWV middels een deskundigen oordeel.

OVAL klachtenregeling

Wanneer u vindt dat de klacht niet goed is afgehandeld dan kunt u zich wenden tot de Klachtenregeling OVAL https://www.oval.nl/cms/public/files/2016-03/klachtregeling-oval-versie-1-december-2015.pdf?c506168880

De klachtenregeling OVAL:

  • Kan worden gebruikt bij klachten over het handelen en nalaten van de dienstverlener in het algemeen, en bij klachten naar aanleiding van gedragingen in strijd met de gedragscode van de vereniging.
  • Regelt dat de klacht in principe schriftelijk wordt behandeld. Indien nodig kan een hoorzitting worden gepland.
  • Regelt dat de uitspraak van de geschillencommissie een zwaarwegend advies is tot het nemen van een nieuwe beslissing of tot herziening dan wel herstel van de gevolgen.
  • Regelt dat de klager € 75 euro betaalt. Als de klacht gegrond blijkt, wordt dit bedrag terugbetaald.