Veranderingen Arbowet 2017

Vanaf 1 juli geldt de nieuwe Arbowet met belangrijke wijzigingen. Bedrijven en arbodienstverleners hebben een jaar de tijd, dus tot 1 juli 2018, om alles goed in orde te maken. In deze update hebben we een aantal veranderingen op een rijtje gezet. Als u klant bent van Werkverzuim, nemen we contact met u op om door te nemen wat de nieuwe Arbowet voor uw organisatie gaat betekenen.

Verplicht basiscontract

De nieuwe Arbowet voorziet in een zogenaamd basiscontract. Dit contract is vanaf nu leidend voor alle contracten die wij als arbodienstverlener met bedrijven afsluiten. In dit basiscontract staan een aantal nieuwe verplichtingen waaraan iedere werkgever zich moet gaan houden. Een aantal hiervan zullen we in dit artikel uitgebreider toelichten, namelijk:

  • Open (anoniem) spreekuur voor werknemers
  • Second opinion bedrijfsarts
  • Vrije toegang van de bedrijfsarts tot de werkvloer

Binnenkort gaan we starten met het aanpassen van uw contract, zodat u op tijd aan de nieuwe eisen voldoet. Onder meer de volgende punten moeten hierin naar voren komen.

Open (anoniem) spreekuur voor werknemers

Vanaf 1 juli mogen ook niet-zieke werknemers de bedrijfsarts bezoeken. Dat kan tijdens een zogenaamd open spreekuur. Iedereen kan hier bijvoorbeeld terecht met vragen over gezondheid en veiligheid op de werkplek. Er is voor zo’n afspraak geen toestemming van de werkgever nodig en de bedrijfsarts hoeft het ook niet aan de werkgever te melden.

De kosten voor het van een bezoek aan het open spreekuur zijn voor rekening van de werkgever.

Second opinion bedrijfsarts

Als een medewerker twijfelt aan de ziekteverzuimbegeleiding, het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO), de keuring bij aanstelling en het gezondheidskundig consult, mag hij of zij een second opinion aanvragen. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen.

De kosten voor het uitvoeren van een second opinion zijn ook voor rekening van de werkgever.

Vrije toegang van de bedrijfsarts tot de werkvloer

Als een bedrijfsarts het nodig vindt, mag hij een bezoek aan een bedrijf brengen. Aanleiding hiervoor zou het verzuim of iets dat hij hoort op zijn open spreekuur kunnen zijn. Deze nieuwe regel stimuleert de adviserende rol van de bedrijfsarts, zodat hij een actievere rol kan spelen in het creëren van een gezonde werkomgeving.

Overige wijzigingen

Naast bovenstaande wijzigingen, gelden ook de volgende regels:

  • Er is een verplichte samenwerking tussen preventiemedewerker (BHV’er) en arbodienst
  • Er vindt verplicht overleg plaats tussen de arbodienst/bedrijfsarts en het OR/Pvt (personeelvertegenwoordiging) of betrokken werknemers;
  • De werkgever geeft garanties dat de bedrijfsarts en arbodienst hun werk op professionele wijze kunnen uitoefenen en dus voldoende tijd en toegang tot relevante informatie krijgen;
  • Er moet een toelichting op de klachtenprocedure beschreven worden;
  • Er is een meldingsplicht beroepsziekten door de bedrijfsarts.

Bent u klant van Werkverzuim? Dan nemen wij contact met u op om door te nemen welke consequenties de nieuwe verplichtingen voor u hebben.